Công trình sàn
văn phòng
làm việc Hà Nội

robina-tailieu-cttt-1
robina-tailieu-cttt-2

Công trình
nhà ở Hồ Chí Minh

Công trình
khu nghỉ dưỡng

Anantara Resort & Spa, Dubai

robina-tailieu-cttt-3c
robina-tailieu-cttt-4

Công trình
khách sạn
Seacliff

Công trình
nhà nghỉ đảo
Pom Pom

robina-tailieu-cttt-5