Phào kết thúc vân đá

Mã sản phẩm: KTVD35

Kích thước: 20,5 x 35,7 x 3000mm

Màu sắc: Bao gồm các màu của vân đá từ 001 – 023